U gebruikt een verouderde browser. Om die reden werkt deze site wellicht niet naar behoren.Direct naar hoofdinhoud

Beleidsplan 2019-2025

BELEIDSPLAN 2019 – 2025 STICHTING ZONNEWEELDE
(bestuur 12 april 2019)

De stichting
Stichting Zonneweelde is opgericht op 2 september 1935.
Zij is gevestigd te ’s-Gravenhage en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Haaglanden onder nummer 41151663.
De vigerende statuten zijn die welke bij statutenwijziging van 19 juli 1999 voor mr. C.G.J. van Rietschoten, notaris te Amsterdam zijn verleden.
Het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer (RSIN) van de stichting is 810740394. De stichting is per 1 januari 2008 aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) waaraan bepaalde verplichtingen alsmede fiscale voordelen verbonden zijn.

Grondslag en doelstelling
De grondslag van de stichting is de Heilige Schrift als het Woord van God.
Als protestants-christelijke stichting heeft zij ten doel financiële steun te verlenen aan personen en instellingen in binnen- en buitenland die een bijdrage leveren aan de doorwerking van het evangelie in alle sectoren van het menselijke leven.

Bestuur en administratie
De stichting werkt met een bestuur dat verantwoordelijk is voor alle te nemen besluiten en laat zich bijstaan door een uitvoerend administrateur.
De administrateur administreert de aanvragen en verzorgt de correspondentie hieromtrent. Hij bereidt de stukken voor de vergaderingen van de agendacommissie en van het bestuur voor. In de vergadering van de agendacommissie, waaraan de administrateur deelneemt, worden de agenda en de agendastukken voorbereid en besluitvoorstellen van een advies voorzien. Uiteindelijke besluitvorming vindt in het bestuur plaats. Aanvragen die evident niet aan de criteria voldoen tussentijds door de administrateur namens het bestuur afgewezen. De administrateur verslaat de vergadering en voert aan de hand van notulen en besluitenlijsten de te nemen acties uit en voert de correspondentie hierover.
De administrateur verzorgt tevens de financiële administratie van de stichting. De administrateur werkt op basis van een overeenkomst van opdracht.
De stichting is niet voornemens de hier in het kort beschreven werkwijze binnen de beleidsperiode te wijzigen. In vacatures van het bestuur zal zo spoedig mogelijk worden voorzien waarbij op de gewenste spreiding van de benodigde bestuurlijke en inhoudelijke competenties gelet zal worden.

Richtlijnen
De wijze waarop steun wordt verleend, wordt nader vastgelegd in richtlijnen welke door het bestuur worden vastgelegd; voor het laatst in haar vergadering van oktober 2017.
Kort samengevat wordt steun verleend aan:
A. Proefschriften theologie of reformatorische wijsbegeerte
B. Buitenlandse studiereizen studenten theologie of reformatorische wijsbegeerte en dienstdoende predikanten; inclusief groepsreizen
C. Publicaties van protestants theologisch of reformatorisch wijsgerig belang
D. Nascholing/bijscholing van dienstdoende predikanten/kerkelijk werkers
E. Beurzen Migranten voorgangers (Bachelor)
F. Beurzen theologie voor docenten/predikanten uit kerken in Azië, Afrika, Latijns-Amerika en Centraal- en Oost-Europa aan Nederlandse Universiteiten voor master of promoties studies. Beurzen voor Nederlandse filosofie of studenten voor master of promotie studie in het buitenland. Beurzen Theologie voor Migranten voorgangers (regulier master/promotie onderwijs).
G. Kerken en instellingen, met name theologische bibliotheken in de derde wereld en initiatieven ter ondersteuning van landelijke projecten Pionieren en Migrantenkerken
H. Diversen en nieuwe initiatieven, waaronder activiteiten Pioniersplekken.
In de richtlijnen zijn onder andere toe te passen criteria, hoogte van bijdragen, prioriteiten en uitgangspunten voor het toekennen dan wel afwijzen van aanvragen in bovengenoemde categorieën te vinden met het oog op de verwezenlijking van de statutaire doelstelling. Naar gelang de context, van de terreinen waarop de stichting werkzaam is, verandert worden deze richtlijnen bijgesteld.
Vermogen
Het vermogen van de stichting is door schenkingen, erfstellingen en legaten bijeengebracht met het doel om het vermogen in reële termen in stand te houden met het oog op het genereren van inkomsten ter verwezenlijking van de doeluitgaven.
Per eind 2018 bedroeg het vermogen ca. € 6,4 miljoen.
Het vermogen is voor ca. 95% belegd in de Industriële Beleggings Maatschappij Bonda-Rotterdam B.V., een fiscale beleggingsinstelling. Daarnaast beschikt de stichting over liquiditeiten welke ondergebracht zijn bij Insinger Gilissen bank te Amsterdam.
Over de gehele periode verwacht de stichting jaarlijks aan direct rendement een bedrag van circa € 130.000 te ontvangen, terwijl de waardegroei van de beleggingen voldoende dient te zijn om de inflatie te dekken zodat in reële termen het vermogen onaangetast zal blijven. Schenkingen en erfstellingen welke bedoeld zijn ter versterking van het vermogen met het oog op toekomstige verhoogde jaarlijkse baten, worden aan het vermogen toegevoegd.

Uitkeringsbeleid
Uitgaande van de te verwachten inkomsten en een jaarlijks te maken kostenbedrag voor administratie en beheer van ca. € 25.000, zal er jaarlijks een bedrag van ongeveer € 105.000 aan subsidies aan bovengenoemde categorieën A t/m H te besteden zijn.
De omvang van de subsidieverlening en de verdeling van subsidies over de acht categorieën hangt in hoge mate af van het aantal aanvragen dat aan de gestelde criteria voldoet. In de afgelopen vier jaar varieerde het giftenbudget tussen ca. € 88.000 – € 130.000. Naar verwachting zullen alle steunwaardige aanvragen daarom binnen de financiële randvoorwaarden gehonoreerd kunnen worden.

Giftenbeleid
Naast de financiële randvoorwaarden gelden ook inhoudelijke randvoorwaarden voor wat betreft de te steunen aanvragen. De richtlijnen bieden het handvat voor de beoordeling van de aanvragen. In de beleidsplanperiode worden geen grote verschuivingen verwacht op het terrein van de te ondersteunen aanvragen. Wel is er een voortdurend proces gaande om de criteria aan te scherpen op elk van de acht categorieën. Dit geschiedt in voortdurende wisselwerking met de ontwikkeling van het karakter van de aanvragen

Publiciteit
Hoewel het werk van de stichting in kringen van de doelgroep al een goede mate van bekendheid geniet, moet niet uitgesloten worden geacht dat sommige aanvragen de stichting wegens onbekendheid niet bereiken. Om daar verbetering in te brengen is het beleid van de stichting er in toenemende mate op gericht om het werk van de stichting in bredere kringen van de respectievelijke doelgroepen bekend te maken. Hiertoe draagt ook bij de website www.stichtingzonneweelde.nl. Ook vermelding in voorwoorden van proefschriften of gesteunde publicaties kan aanvragers op het spoor van de stichting zetten.
Tevens zal een selecte groep van instituten zoals universiteiten en faculteiten protestantse theologie en reformatorische wijsbegeerte, alsmede instellingen voor nascholing/bijscholing van predikanten regelmatig en bij gelegenheid ook anderen op de hoogte worden gesteld van de mogelijkheden voor aanvragen en de criteria die de stichting hierbij toepast. Dit geldt ook voor de afdeling Pionieren van de Protestantse Kerk in Nederland en de Vereniging Samen Kerk in Nederland.

Beheersing
Naast een goede functiescheiding wordt van de diensten van een externe accountant gebruik gemaakt in het kader van de controle op de interne beheersing en het geven van uitvoering aan de statutaire doelstelling.

Samenwerking in de sector
Intensief contact wordt onderhouden met de zusterstichting Stichting Rotterdam die de diaconale variant van de doelstelling met eigen middelen en statuten behartigt. Dit houdt mede in dat aanvragen op elkaars terrein naar elkaar worden doorgespeeld en/of verwezen.
De stichting is lid van de branchevereniging FIN, vereniging van Fondsen in Nederland ten behoeve van het volgen van de actuele ontwikkelingen op het terrein van de filantropie, in het bijzonder dat van zogeheten vermogensfondsen. In dit verband worden ook regelmatig contacten gelegd en onderhouden met andere fondsen die op het werkterrein van de stichting actief zijn.


×